Actiereglement Member get member

Organisator

AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE0404.494.849, verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, organiseert als verzekeraar van de producten Yongo Moon en Yongo Star vanaf 1 oktober 2019 om 00.01 uur tot en met 31 december 2019 om 23.59 uur een actie “member get member”.

Deelname aan de actie is gratis en houdt de aanvaarding van dit reglement in.

De organisator behoudt zich het recht voor om dit reglement op eender welk moment te wijzigen, dan wel de actie op te schorten of stop te zetten. In de mate van het mogelijke worden de deelnemers hiervan op de hoogte gebracht.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze eventuele wijziging, opschorting of stopzetting. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

Definities

  1. Uitnodigende ouder: ouder die voor een of meerdere van zijn kinderen een contract Yongo Star of Yongo Moon heeft onderschreven dat in werking is getreden en nog steeds actief is.
  2. Uitgenodigde ouder: ouder die een uitnodiging heeft ontvangen van de uitnodigende ouder om kennis te maken met Yongo.
  3. Uitnodiging: handeling waarbij de uitnodigende ouder via het Yongo-platform “my Yongo” of de Yongo App een vrijblijvende uitnodiging verstuurt naar vrienden of familie om kennis te maken met Yongo.
  4. Aanbrengende ouder: uitnodigende ouder wiens uitnodiging heeft geleid tot een aangebrachte ouder.
  5. Aangebrachte ouder: uitgenodigde ouder die ingevolge de uitnodiging voor zijn kind een Yongo Star of Yongo Moon heeft onderschreven, waarbij dat contract in werking is getreden.
  6. Aangebracht kind: het kind waarvoor de aangebrachte ouder – wettelijke vertegenwoordiger van het kind – een in werking getreden Yongo Star of Yongo Moon heeft onderschreven.

Member get member

Deze actie geeft ouders die Yongo reeds kennen en gebruiken de mogelijkheid om andere ouders uit hun familie- en vriendenkring uit te nodigen om ook kennis te maken met Yongo. Deelname aan de actie is gratis en zonder enige verplichting. Wel zijn alle eventuele kosten voor deelname aan de actie (telefoon, internetverbinding, ...) volledig ten laste van de deelnemer. Deelnemen kan enkel via het private Yongo-platform op de website http://portal.Yongo.be of via de Yongo App, die uitsluitend toegankelijk zijn na het aanmaken van een persoonlijke Yongo-account. Om aan de actie deel te nemen als uitnodigende ouder, volstaat het om de volgende stappen te volgen:

  1. Log in op het Yongo-platform of de Yongo App;
  2. Navigeer naar de sectie “My Friends”, “Mijn vrienden”, “Mes ami(e)s”;
  3. Nodig bevriende ouders uit door aan de hand van de voorziene toepassing de link met hen te delen of een uitnodiging te verzenden naar hun e-mailadres.

De deelname op een andere wijze dan via het Yongo-platform of de Yongo App zoals hiervoor beschreven, evenals elke niet-geoorloofde manipulatie van het platform of de app door de deelnemer is verboden en leidt tot uitsluiting van de verder beschreven vergoeding en eventueel tot gerechtelijke vervolging wegens inbreuk op de auteursrechten.

Om aan de actie deel te nemen als uitgenodigde ouder dient men een Yongo Star of Yongo Moon te onderschrijven op naam van zijn kind, vertrekkende vanuit de door de uitnodigende ouder verzonden uitnodiging. De uitgenodigde ouder komt via de uitnodiging terecht op een specifieke webpagina waarop het onderschrijvingsproces is beschreven. In het veld ‘partnercode’ dient de promocode M2M20 te worden ingevuld. De uitgenodigde ouder dient vervolgens het contract te activeren door minstens 10 euro in deze Yongo Star of Yongo Moon te storten. De uitnodigingen die door de uitnodigende ouders worden verstuurd binnen de actieperiode blijven een jaar geldig in hoofde van de uitgenodigde ouder. Concreet houdt dit in dat indien de uitgenodigde ouder een aangebrachte ouder wordt binnen de periode van 1 jaar na het verzenden van de uitnodiging, dit leidt tot vergoeding zoals verder in dit reglement beschreven.

De registratie door de computersystemen van de datum en het uur van verzending van de uitnodiging heeft bewijskracht.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de website, de app en/of het e-mailsysteem. Hij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele incompatibiliteit tussen de voor de actie gebruikte technologie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

AG Insurance behoudt zich het recht voor om deelnemers die de voorwaarden van dit reglement niet naleven, of die het systeem misbruiken of manipuleren, of bedrog of fraude plegen, uit te sluiten van de verder beschreven vergoeding.

Actievoorwaarden

Telkens een persoon aanbrengende ouder is geworden, wordt op de contracten Yongo Moon of Yongo Star van elk van zijn kinderen een eenmalige vergoeding van 10 euro gestort. Deze vergoeding wordt toegekend per aangebrachte ouder van wie in het verleden voor geen van zijn of haar kinderen een Yongo Moon of Yongo Star is onderschreven. Dit bedrag blijft onveranderd, onafhankelijk van hoeveel contracten de aangebrachte ouder voor zijn kinderen sluit. De toekenning gebeurt op basis van een relatie die gelegd wordt tussen de aanbrengende ouder en de aangebrachte ouder op het moment dat de aangebrachte ouder doorklikt op de uitnodiging van de uitnodigende ouder.

De aangebrachte ouder ontvangt voor elk kind waarvoor hij binnen het jaar vanaf het verzenden van de uitnodiging door de uitnodigende ouder een Yongo Moon of Yongo Star onderschrijft 20 euro op één van die respectieve contracten. De toekenning gebeurt automatisch na onderschrijving met de promocode M2M20 zoals hoger beschreven.

Klachten

Elke klacht over deze actie moet naar het volgende adres worden gestuurd met de post of via e-mail:

AG Insurance
Dienst Klachtenbeheer
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
customercomplaints@aginsurance.be

AG Insurance besteedt de grootste zorg aan de organisatie van deze actie en aan het beheer van de bijhorende website. Toch kan het gebeuren dat de gereproduceerde of verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onnauwkeurigheden, fouten op de website van Yongo of ander (promotioneel) materiaal openbaar gemaakt door Yongo, van welke aard ook, kunnen niet tegen AG Insurance gebruikt worden, noch aanleiding geven tot eender welke verplichting voor AG Insurance. De hogervermelde uitsluiting van aansprakelijkheid van AG Insurance geldt eveneens voor het personeel van AG Insurance en voor tussenkomende derden.

Persoonsgegevens

Door deel te nemen aan de actie, gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn persoonsgegevens (aanspreektitel, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum) verwerkt worden door AG Insurance nv, RPR Brussel 0404.494.849, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, verantwoordelijke voor de verwerking, overeenkomstig .

De gegevens die door de deelnemer worden meegedeeld, worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van de actie en de toekenning van de prijzen aan de winnaar.

Elke deelnemer heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen en/of te corrigeren op ieder moment en op eenvoudige schriftelijke aanvraag gericht aan AG Insurance op het volgende adres: . De gegevens worden niet overgemaakt aan derden en worden enkel bewaard voor 1 jaar na het verzenden van de uitnodiging door de uitnodigende ouder.

Toepasselijk recht

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit deze actie, dit reglement inclusief.