Privacybeleid

Privacybeleid voor Yongo


Onderhavig privacybeleid van Yongo (hierna ‘Privacybeleid’ genoemd) geeft u (hierna aangeduid als ‘u’, ‘uw’, ‘van u’ of een andere soortgelijke uitdrukking) informatie over hoe we gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken die we verkrijgen door uw bezoek aan en gebruik van onze website www.yongo.be, de Yongo-app of een ander platform waarop we de Yongo-service aanbieden (hierna gezamenlijk het ‘Platform’ genoemd), als Platform-bezoeker, als geregistreerd gebruiker of als een klant die inschrijft op de specifieke producten en diensten die we aanbieden op het Platform (hierna gezamenlijk ‘Producten’ genoemd).

Wij hechten belang aan uw privacyrechten en wensen zo duidelijk en volledig mogelijk te zijn over onze activiteiten op het vlak van gegevensverwerking. We raden elke bezoeker, gebruiker of klant die een vraag over dit Privacybeleid heeft, sterk aan om ons hierover te informeren via de contactgegevens zoals bepaald in artikel 1.

Het Privacybeleid moet samen gelezen worden met onze Gebruiksvoorwaarden (waarin uw rechten en verplichtingen worden uitgelegd als u ons Platform bezoekt en gebruikt) en ons Cookiebeleid (waarin vermeld staat hoe we cookies gebruiken op het Platform en voor welke doeleinden). Dit Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden en het Cookiebeleid worden gezamenlijk aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

Hebt u ingeschreven op een van de Producten die we aanbieden op ons Platform, dan bent u naast deze Voorwaarden ook gebonden door de documenten die van toepassing zijn op de specifieke overeenkomst die u sluit, bijvoorbeeld de Algemene en Bijzondere voorwaarden, en mogelijk ook aanvullende documenten zoals het verzekeringsvoorstel, de medische verklaringen en de bijlagen bij de overeenkomst. Laatstgenoemde documenten worden hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Overeenkomst’.

De Overeenkomst bevat enkele specifieke bepalingen over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Dit Privacybeleid van Yongo heeft specifiek betrekking op uw gebruik van het Platform en de Yongo-service.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door en zorg dat u de voorwaarden ervan begrijpt, voordat u diensten gebruikt die op het Platform worden aangeboden. Dit Privacybeleid bevat belangrijke bepalingen die een invloed kunnen hebben op u, bijvoorbeeld de verwerking van uw persoonsgegevens, de overdracht van uw gegevens aan derden en de overdracht van uw gegevens aan derde landen die niet het niveau van bescherming bieden zoals in uw eigen land. Ingeval u de bepalingen van dit Privacybeleid niet begrijpt of het er niet mee eens bent, vragen we u om ons Platform niet langer te bezoeken of te gebruiken en met ons contact op te nemen. Door het Platform te gebruiken, bevestigt u dat u het Privacybeleid en de Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard. Soms zal u ook gevraagd worden om het Privacybeleid en de Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden.

1. Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen?

1.1. Het Platform wordt beheerd door AG Insurance nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, ondernemings- en btw-nummer BTW BE 0404.494.849 (aangeduid als ‘we’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’, of een andere soortgelijke uitdrukking).

1.2. Wij zijn een verzekeringsonderneming die handelt onder codenummer 79 en onder toezicht staat van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, telefoonnummer +32(0)2 221 21 11 en website www.nbb.be.

1.3. U kunt contact met ons opnemen via de rubriek Contact Us op het Platform.

1.4. Wij beschikken ook over een data protection officer. Hij is verantwoordelijk voor alle vragen omtrent gegevensbescherming. U kunt onze medewerker bereiken via AG_DPO@aginsurance.be.

2. Inleiding

2.1. De informatie die we via het Platform verzamelen en het gebruik ervan varieert naargelang u:

(a) een gewone bezoeker bent van ons Platform, zonder u te registreren of in te schrijven op Producten (‘Bezoeker’);

(b) een gebruiker bent, wat betekent dat u een geregistreerde gebruiker van het Platform bent, als minderjarige, supporter, ouder/wettige voogd, of als een andere geregistreerde persoon (‘Gebruiker’); of

(c) een klant bent, d.w.z. een persoon die met ons een overeenkomst heeft gesloten om in te schrijven op Producten (‘Klant’).

De informatie in dit Privacybeleid is opgesplitst in die categorieën van personen. De bepalingen die van toepassing zijn op alle categorieën, staan vermeld in een apart hoofdstuk. Lees alle bepalingen die op u van toepassing zijn.

Persoonsgegevens zoals ze gebruikt worden in dit Privacybeleid, verwijzen naar alle informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met een natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of een andere identificator waarmee een specifiek individu rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden, of zoals anders gedefinieerd door de geldende wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. In dit Privacybeleid worden persoonsgegevens en andere informatie gezamenlijk aangeduid als ‘Informatie’.

DEEL A - BEZOEKERS

3. Informatie die we verzamelen van Bezoekers

3.1. We krijgen informatie van Bezoekers rechtstreeks van u of van derden die Bezoekersinformatie verzamelen met uw toestemming. Het is mogelijk dat we Informatie uit verschillende bronnen combineren.

3.2. Informatie die we rechtstreeks van u krijgen. We kunnen Bezoekersinformatie rechtstreeks van u krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u ons een e-mail stuurt of op ons Platform een formulier invult om marketingmateriaal of e-mailnieuwsbrieven te ontvangen, verzamelen we de Informatie die u ons bezorgt. Bij elk bezoek aan ons Platform verzamelen we ook automatisch informatie zoals uw surfgedrag en activiteiten op het Platform, uw belangstelling voor de diensten die Yongo aanbiedt.

3.3. Informatie die we van derden krijgen. We kunnen Bezoekersinformatie over u krijgen van derden die automatisch informatie verzamelen via het gebruik dat u maakt van het Platform, bijvoorbeeld bedrijven die webanalyses uitvoeren. Dergelijke informatie kan zonder beperking informatie bevatten over uw besturingssysteem, instellingen en systeemconfiguraties, model van toestel, toestel-ID en andere unieke toestel-ID’s, mobiele informatie, de webpagina’s die u bezoekt binnen ons Platform, de website die u naar ons Platform leidde, de website die u bezoekt na een bezoek aan ons Platform, eventinformatie (bv. systeemcrashes) en webloggegevens. We houden ook uw IP-adressen bij.

3.4. Voor meer informatie over hoe we cookies en andere technologieën gebruiken, verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

3.5. De informatie die u ons rechtstreeks bezorgt als Bezoeker, is niet verplicht, maar wel nodig om u de diensten te kunnen aanbieden op ons Platform. U kunt ook de cookies uitschakelen om te vermijden dat er in dit verband gegevens worden bijgehouden. Voor meer informatie over hoe u cookies uitschakelt, verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

4. Hoe we Bezoekersinformatie gebruiken

4.1. We gebruiken Bezoekersinformatie voor de volgende doeleinden:

(a) Verlenen van de diensten die we op ons Platform aanbieden. Om ons Platform en de diensten die we er aanbieden, te onderhouden en te beheren.

(b) Om met u en anderen te communiceren. Om met u te communiceren, ook via e-mail, over onze diensten; om uw vragen en klachten te beantwoorden.

(c) Marketing en reclame, als u ervoor gekozen hebt om marketingberichten en reclame te ontvangen. Minderjarigen worden automatisch uitgesloten van dit soort informatie.

(d) Analyse van het gebruik van de diensten die we aanbieden op ons Platform.

5. Hoe we Bezoekersinformatie openbaar maken

5.1. We kunnen Bezoekersinformatie als volgt openbaar maken:

(a) Aan onze partners binnen de Ageas-groep die een soortgelijk Yongo-platform hebben of van plan zijn om een vergelijkbaar platform aan te bieden.

(b) Aan dienstverleners. We kunnen Bezoekersinformatie openbaar maken aan leveranciers, dienstverleners, agenten, aannemers of anderen die namens ons functies uitoefenen (bijv. onderhoud, data-analyse, customer relationship management, e-mailmarketing, enquêtes, hosting van gegevens, opsporing van fraude).

6. Uw rechten in verband met de Informatie die u ons bezorgt

6.1. Bezoekers kunnen toegang vragen tot de informatie die we over hen bijhouden en vragen om die informatie eventueel te wijzigen of te verwijderen. Bezoekers kunnen dit doen door te mailen naar yongo@aginsurance.be.

6.2. De verwerking van Bezoekersinformatie is gebaseerd op de toestemming van de Bezoeker, maar hij kan die toestemming op elk moment intrekken, evenwel zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking door de Bezoeker te beïnvloeden. Als de toestemming wordt ingetrokken, is het mogelijk dat we sommige diensten niet kunnen blijven aanbieden op het Platform.

DEEL B - GEBRUIKERS

7. Informatie die we verzamelen van Gebruikers

7.1. We verzamelen de Informatie zoals bepaald onder Deel A van dit Privacybeleid voor de daarin vermelde doeleinden. Daarnaast krijgen we de volgende Informatie rechtstreeks van Gebruikers op basis van hun toestemming: naam, e-mail, telefoonnummer, adres (optioneel) en profielfoto (optioneel), eventueel eID, bankrekeninggegevens (afhankelijk van het betalingsplan waarvoor u hebt gekozen) en gegevens over uw mobiel toestel (onder meer de inhoud geüpload vanaf uw mobiel apparaat op uw account).

7.2. We verzamelen ook automatisch Gebruikersinformatie door het gebruik dat de Gebruiker maakt van het Platform of zijn interactie met de diensten, en dit door middel van traceertechnologieën die het mogelijk maken om een Gebruiker te individualiseren. Deze Informatie kan zonder beperking informatie bevatten met betrekking tot bijdragen, handelingen van de Gebruiker op het Platform (zoals uitnodigingen verzenden, inloggen op het Platform, enz.) en algemene gegevens over de locatie (bijv. stad en land). We verzamelen ook login IP-adressen en gebruikerswachtwoorden.

7.3. Voor meer informatie over hoe we cookies en andere technologieën gebruiken, verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

7.4. De Informatie die u moet meedelen wanneer u zich registreert om een Gebruiker te worden, staat vermeld in de inschrijvingsprocedure. Het is niet verplicht om andere informatie te verstrekken. Deelt u de verplichte informatie niet mee, dan kan u zich onmogelijk registreren als een Gebruiker.

8. Informatie die we verzamelen van minderjarigen

8.1. Ingeval u een minderjarige bent voor wie een ouder/wettige voogd geen account heeft gecreëerd, moet u eerst toestemming krijgen van uw ouder(s) of voogd(en) om een account aan te maken en om de relevante informatie te verstrekken, waaronder het uploaden van uw profielfoto. We behouden ons het recht voor om u op elk moment te vragen een bewijs van deze toestemming voor te leggen, en om de toegang tot de account op te schorten als u ons dat bewijs niet levert.

8.2. Handelt u als ouder en/of wettige voogd namens een minderjarige voor wie u een account hebt aangemaakt, overleg dan met de minderjarige voor u de Informatie meedeelt zoals bepaald in dit Privacybeleid, met inbegrip van maar niet beperkt tot de accountgegevens, de profielfoto en andere informatie. U erkent dat u alle rechten en toestemmingen hebt die nodig zijn, waaronder die van de minderjarige en de andere perso(o)n(en) die ouderlijk gezag uitoefent (uitoefenen) over deze minderjarige, om gebruik te maken van deze informatie.

9. Hoe we Gebruikersinformatie aanwenden

Naast de doelstellingen van het gebruik van Bezoekersinformatie, wenden we Gebruikersinformatie aan voor de volgende doeleinden: de diensten verlenen die we aanbieden op het Platform. Om onze diensten te verlenen aan Gebruikers (en onze Klanten), met inbegrip van maar niet beperkt tot het opzetten van spaarprojecten, waardoor supporters kunnen bijdragen tot een spaarproject, waardoor Gebruikers en Klanten kunnen deelnemen aan onze Community, enz.

10. Hoe we Gebruikersinformatie openbaar maken

10.1. Aanvullend op de bekendmaking van Bezoekersinformatie zoals beschreven in Deel A van dit Privacybeleid, kunnen we Gebruikersinformatie als volgt openbaar maken:

(a) Aan onze partners binnen de Ageas-groep die een soortgelijk Yongo-platform hebben of van plan zijn om een vergelijkbaar platform aan te bieden.

(b) Aan onze dienstverleners. We kunnen Gebruikersinformatie openbaar maken aan leveranciers, dienstverleners, agenten, aannemers of anderen die namens ons functies uitoefenen (bijv. onderhoud, customer relationship management, e-mailmarketing, enquêtes, hosting van gegevens, opsporing van fraude).

(c) Aan andere Gebruikers. Om bepaalde functies mogelijk te maken, moeten we Gebruikersinformatie meedelen aan andere Gebruikers ten behoeve van de dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een supporter bijdraagt tot een spaarproject.

11. Uw rechten met betrekking tot de Informatie die u ons bezorgt

11.1. Gebruikers kunnen de Informatie die ze ons hebben bezorgd, controleren, corrigeren, updaten of verwijderen door de Informatie op hun account te updaten of door te mailen naar yongo@aginsurance.be. Gebruikers kunnen ook vragen om hun account te deactiveren door te mailen naar yongo@aginsurance.be.

11.2. De verwerking van Gebruikersinformatie is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, maar hij kan die toestemming op elk moment intrekken, evenwel zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking door de Gebruiker te beïnvloeden. Als de toestemming wordt ingetrokken, is het mogelijk dat we sommige diensten niet kunnen blijven aanbieden.

DEEL A - KLANTEN

12. Informatie die we verzamelen van Klanten

12.1. Naast de Informatie van Bezoekers en Gebruikers die we verzamelen in overeenstemming met deel A en deel B van dit Privacybeleid, verzamelen we ook informatie die rechtstreeks afkomstig is van onze Klanten op basis van hun toestemming, tenzij anders vermeld. We houden naam, geslacht, telefoonnummer, adres, e-mail, bankrekeningnummer, geboortedatum, geboorteplaats en eID bij tijdens de bestelprocedure, alsook soortgelijke informatie met betrekking tot uw minderjarig kind. Daarnaast verzamelen we bepaalde soorten informatie zoals uw kennis over de producten en diensten die we aanbieden, informatie over uw burgerlijke staat, uw fiscale situatie en uw beroep.

12.2. Naast de tijdens het bestelproces verzamelde Informatie kunnen we rechtstreeks van onze Klanten andere soorten Informatie verzamelen, zoals wanneer u de diensten gebruikt die we aan Klanten aanbieden (bijv. informatie over bijdragen en uw activiteit in uw profiel en documentenbibliotheek, login IP-adres, gebruikerswachtwoord), of wanneer een Klant ons een e-mail stuurt, inschrijft op onze e-mailnieuwsbrieven, participeert aan onze community of een profielfoto uploadt. We verzamelen ook andere Informatie die Klanten met ons willen delen.

12.3. We hebben deze informatie nodig om u de Producten te bezorgen die u vraagt en zijn ook wettelijk verplicht om bepaalde categorieën van informatie te verzamelen. Verstrekt u deze informatie niet, dan kunt u niet inschrijven op Producten die we aanbieden op ons Platform.

13. Hoe we Klanteninformatie gebruiken

13.1. Naast de doelstellingen van het gebruik van Bezoekers- en Gebruikersinformatie gebruiken we Klanteninformatie hoofdzakelijk voor de volgende doeleinden:

(a) verplichte identificatiecontroles om Klanten de mogelijkheid te bieden in te schrijven op Producten, alsook het verwerken van de Informatie die we nodig hebben om onze wettelijke en fiscale verplichtingen na te komen. Deze informatie is verplicht volgens de geldende wetgeving;

(b) het aanbieden van onze Producten;

(c) onze communicatie met u;

(d) marketing en reclame, als u ervoor gekozen hebt om marketingberichten en reclame te ontvangen. Minderjarigen worden automatisch uitgesloten van dit soort informatiedoeleinden.

14. Hoe we Klanteninformatie openbaar maken

14.1. Aanvullend op de bekendmaking van Bezoekers- en Gebruikersinformatie zoals beschreven in Deel A en Deel B van dit Privacybeleid, kunnen we Klanteninformatie als volgt openbaar maken:

(a) Aan onze partners binnen de Ageas-groep die een soortgelijk Yongo-platform hebben of van plan zijn om een vergelijkbaar platform aan te bieden.

(b) Aan onze dienstverleners. We kunnen Klanteninformatie meedelen aan cloud providers, serviceproviders van helpdesks, derden in projecten voor gegevensbeheer, (e-)paymentleveranciers, e-signatureleveranciers, enz.

(c) Aan Klanten. We kunnen Klanteninformatie delen met andere Klanten. Bijvoorbeeld algemene anonieme informatie over hoe andere klanten ons Platform en zijn functionaliteiten gebruiken.

15. Uw rechten met betrekking tot de Informatie die u ons bezorgt

15.1. Klanten kunnen de Informatie die ze ons hebben bezorgd, controleren, corrigeren, updaten of verwijderen door de Informatie op hun account te updaten of door te mailen naar yongo@aginsurance.be. Klanten kunnen ook vragen om hun account te deactiveren door te mailen naar yongo@aginsurance.be.

15.2. De verwerking van Klanteninformatie is gebaseerd op de toestemming van de Klant, maar hij kan die toestemming op elk moment intrekken, evenwel zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking door de Klant te beïnvloeden. Als de toestemming wordt ingetrokken, is het mogelijk dat we sommige diensten op het Platform niet kunnen blijven aanbieden.

DEEL D – ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KLANTEN, GEBRUIKERS EN BEZOEKERS

16. Hoe we uw Informatie gebruiken

16.1. De Informatie die we verzamelen van Klanten, Gebruikers en Bezoekers, wordt gebruikt voor de doeleinden zoals respectievelijk uiteengezet in de vorige hoofdstukken, evenals voor de volgende doeleinden:

(a) Het analyseren van het gebruik van de diensten die we aanbieden op het Platform. Om beter te begrijpen hoe Bezoekers, Gebruikers en Klanten ons Platform en de diensten daarop bezoeken en gebruiken, zowel globaal als individueel, om in te spelen op wensen en voorkeuren van Bezoekers, Gebruikers en Klanten, en voor andere onderzoeksgebonden, analytische en statistische doeleinden.

(b) Naleving van de wetgeving. Om te voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen, met inbegrip van verzoeken van rechtshandhaving, de beurswaakhond of andere overheidsinstanties.

(c) Bescherming van onze rechten en belangen. Om onze rechten en belangen en die van onze Klanten, Gebruikers en Bezoekers, en het grote publiek, te beschermen, alsook om dit Privacybeleid en onze andere geldende Voorwaarden op te leggen.

17. Uw rechten met betrekking tot commerciële communicatie

17.1. We kunnen periodieke promotionele of informatieve e-mails sturen naar Bezoekers, Gebruikers en Klanten die ervoor gekozen hebben om deze te ontvangen. U kunt op elk moment vragen om deze berichten niet langer te ontvangen, door de richtlijnen daarvoor in de e-mail te volgen. Houd er rekening mee dat het tot 5 werkdagen kan duren voor we zo’n verzoek hebben verwerkt. Als Gebruikers of Klanten zich hebben uitgeschreven voor e-mails over aanbevelingen of andere informatie waarvan wij denken dat ze hen kan interesseren, kunnen we hen nog steeds e-mails sturen over hun account of diensten die zij hebben aangevraagd of van ons hebben gekregen.

18. Openbaar maken van uw Informatie

18.1. Wanneer we uw Informatie openbaar maken aan derden, eisen we dat die ontvangers ermee instemmen om de Informatie die we met hen delen, enkel te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid en niet voor andere doeleinden dan degene die we in dit beleid hebben vastgelegd.

18.2. Naast de hiervoor beschreven bekendmaking kunnen we Informatie ook openbaar maken voor de volgende doeleinden:

(a) Overdrachten tussen bedrijven. We behouden ons het recht voor om Informatie aan een andere entiteit over te dragen en/of mee te delen, als we worden overgenomen door of fuseren met een ander bedrijf, als we een bedrijfseenheid of activa verkopen of overdragen aan een ander bedrijf, als onderdeel van een faillissementsprocedure, of als onderdeel van een soortgelijke zakelijke overdracht.

(b) Naleving van de wetgeving. We kunnen Informatie openbaar maken om te voldoen aan de wet- en regelgeving, een gerechtelijke procedure, een dagvaarding, een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure.

(c) Bescherming van rechten en belangen. We kunnen Informatie openbaar maken als we dat noodzakelijk achten in het kader van onderzoek naar, preventie van of maatregelen tegen illegale activiteiten, verdenking van fraude, situaties die mogelijk een bedreiging vormen voor de veiligheid van een persoon, overtredingen van onze Voorwaarden, of als bewijs in een rechtszaak waarin we betrokken partij zijn.

(d) Gezamenlijke en geanonimiseerde Informatie. We kunnen gezamenlijke of geanonimiseerde informatie over Gebruikers openbaar maken voor marketing-, reclame- onderzoeks- of andere doeleinden.

19. Vrienden contacteren

19.1. We kunnen toestaan dat u contact opneemt met uw vrienden en familie, om hen te laten kennismaken met het Platform of om hen uit te nodigen om deel te nemen aan de op het Platform aangeboden diensten, bijvoorbeeld door mensen uit te nodigen een bijdrage te leveren. In dat geval erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat u de vereiste toestemming en machtiging hebt gekregen om de persoonlijke of andere informatie te gebruiken van de pers(o)n(en) die u hiervoor contacteert.

20. Cookies en andere traceermechanismen

20.1. Voor meer informatie over hoe we cookies en andere traceermechanismen gebruiken op ons Platform en bij het aanbieden van onze diensten op het Platform, verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

21. Links naar derden

21.1. Ons Platform kan links bevatten naar websites van derden. Toegang tot en gebruik van dergelijke gelinkte websites valt niet onder dit Privacybeleid, maar onder het privacybeleid van die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de informatie of het privacybeleid van websites van derden.

22. Beveiliging

22.1. Wij hechten belang aan de beveiliging van uw Informatie, waaronder de persoonsgegevens die we verzamelen via het Platform of de diensten die we daarop aanbieden. We hebben maatregelen genomen om de Informatie die we over u verzamelen, te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde raadpleging, openbaarmaking, wijziging, vernietiging en elke andere vorm van ongeoorloofde verwerking. Houd er wel rekening mee dat maatregelen om uw gegevens te beschermen nooit 100 % garantie bieden. We verwijzen ook naar de bepalingen van onze Gebruiksvoorwaarden.

23. Wijzigingen aan dit Privacybeleid

23.1. Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden op elk moment te wijzigen. We zullen u op de hoogte brengen van elke wijziging door een algemene kennisgeving te posten of door u een privébericht te sturen. We raden u in elk geval aan om de Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

24. Vragen en klachten

24.1. Hoewel we u met aandrang vragen contact met ons op te nemen (zie 1) om een oplossing te vinden voor eventuele bekommernissen, hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.