Een mooi cadeau en een mooie toekomst met Yongo

 

 

Organiseer je een feest voor je kind? En ben je de verloren envelopjes en nutteloze cadeaus ook beu? Dan moet je zeker Yongo overwegen! Dat is een app en online platform waarmee alle genodigden kunnen bijdragen voor het droomcadeau van je kind. Tegelijk spaar of beleg je samen met hen voor een mooie toekomst voor je kind.

Sparen voor een mooi cadeau:

Ontdek de Yongo-producten >

Korte termijn sparen

préparer des projets d'avenir

Bouwen aan de toekomst van je kind:

 • Je kan kiezen tussen sparen of beleggen op lange termijn. Vergelijk hier de rendementen.
 • Droomcadeau gekocht en nog geld over? Je kan het eenvoudig overzetten naar de lange termijn.
 • Je spaart of belegt wanneer je wil, vanaf 10 euro.
 • Het geld staat op naam van je kind.
 • Je kind leert sparen onder jouw toezicht.
 • Yongo is een product van AG Insurance, de grootste verzekeraar van België.
Ontdek de Yongo-producten >

Yongo Dreams

Yongo Dreams

Met Yongo Dreams, een tak 26-product van AG Insurance, kan je een kapitaal voor je kind opbouwen om een project te financieren op korte of middellange termijn. Een nieuwe fiets, een eerste smartphone, een gitaar, … Als ouder kan je op elk moment kosteloos geld opnemen.

Geld groeit niet aan de bomen; daar komen kinderen al vroeg achter. Met Yongo Dreams ontdekken ze de waarde van elke euro. Jijzelf en je familie en vrienden kunnen in alle veiligheid en zonder kosten geld storten, het is bovendien altijd beschikbaar, wat er ook gebeurt. Dat maakt Yongo Dreams geschikt voor projecten van je kinderen op korte en middellange termijn, want kinderen en tieners koesteren allemaal dromen en dan mag ook hun zakgeld rollen. Omdat het geld op naam van de ouder staat, heb je altijd controle over wat ermee gebeurt, tot je kind meerderjarig is. Op dat moment wordt het kapitaal op naam van je meerderjarige kind gezet en op einddatum ontvangt hij het kapitaal. Ook vóór de geboorte kan je met Yongo Dreams sparen voor je kindje. Inderdaad, al tijdens de zwangerschap kan je een mooie start bij elkaar sparen voor je baby, samen met zijn supporters (jijzelf, je familie en vrienden). Het bedrag op Yongo Dreams is beperkt tot maximaal 2.500 euro. Voor kleine projecten op korte of middellange termijn is dat ruim voldoende. Wordt het bedrag groter? Dan kan je dat geld best overzetten naar Yongo Moon of Yongo Star om projecten op langere termijn te financieren.

YONGO DREAMS, DAT BETEKENT:

 • Geen kosten of taksen. 

 • Beschikbaarheid van het spaargeld.

 • Gewaarborgd kapitaal.

 • Controle: het geld staat op jouw naam.

 • Een leerproces voor je kind: verstandig met geld omgaan.

MINIMUM BEDRAG

De premiebetaling is volledig vrij. Elke premie moet minimaal 10 € bedragen.

FISCALITEIT

Yongo Dreams levert geen rendement op: dit betekent dat je geen roerende voorheffing moet betalen. De roerende voorheffing is de belasting die wordt afgehouden van de roerende inkomsten (zoals die afkomstig van een rendement). Met tak 26 zonder rendement is die belasting dus niet verschuldigd.

Bij overlijden van de verzekeringsnemer zijn successierechten verschuldigd.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen. 

KOSTEN

Er worden geen kosten aangerekend.

DUUR

Minimumduur:

 • bij onderschrijving vóór de geboorte van het kind: 6 maanden

 • bij onderschrijving na de geboorte: 1 jaar

Maximumduur: tot het kind de leeftijd van 24 jaar heeft bereikt.

De einddatum staat vermeld in de bijzondere voorwaarden en stemt overeen met de einddatum van het langetermijncontract (Yongo Moon of Yongo Star).

KLACHTEN

Al je vragen kan je in de eerste plaats stellen op het nummer 02/664.03.80 of via yongo@aginsurance.be. Alle klachten over dit product kan je bezorgen aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

INFORMATIE

De algemene voorwaarden en de financiële infofiche zijn beschikbaar op www.yongo.be. Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aankoop van dit product.

GEGEVENS

Yongo is een verzekeringsproduct van AG Insurance nv dat is onderworpen aan het Belgisch recht en desgevallend wordt gecommercialiseerd via je makelaar. – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - België - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Yongo Moon

Yongo Moon

Met Yongo Moon, een tak 21-product van AG Insurance, kan je als wettelijk vertegenwoordiger onmiddellijk en in alle veiligheid sparen voor je kind en een gewaarborgd rendement genieten, aangevuld met een eventuele winstdeling. Met Yongo Moon kan je kind vanaf zijn 18e projecten op langere termijn financieren, zoals hogere studies, de aankoop van een huis of – wie weet – een huwelijk.

Yongo Moon is de spaarpartner van je kind. Het gespaarde geld is meteen zijn eigendom, ook als hij minderjarig is. Je kind is immers zowel verzekeringsnemer, verzekerde als begunstigde bij leven. Deze levensverzekering, onderschreven op naam van je minderjarig kind, laat het toe te investeren tot de voorziene einddatum van het contract, tussen de 18 en de 24 jaar van je kind, naargelang jouw keuze. De opnamen uitgevoerd voor de 18e verjaardag van je kind worden op een bankrekening op zijn naam gestort en blijven er geblokkeerd tot hij meerderjarig is. Je kan Yongo Moon afsluiten op voorwaarde dat je kind jonger is dan 16 jaar. Yongo Moon voorziet in een waarborg bij leven en een waarborg bij overlijden. Jijzelf en je familie en vrienden sparen met een gewaarborgd rendement, wat er ook gebeurt. Dat wil zeggen dat voor elke bijdrage, de rentevoet van dat moment vastligt voor de volledige looptijd. De gewaarborgde rentevoet bedraagt vandaag 0,50%. Bij dat gewaarborgd rendement kan elk jaar nog een extraatje komen, de zogenaamde winstdeling. Deze hangt af van de conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance: de winstdeling is dus niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

 YONGO MOON, DAT BETEKENT:

 • Geen instapkosten en geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden. Er kunnen wel uitstapkosten zijn in geval van afkoop op een ander ogenblik (zie verder).

 • Spaargeld op naam van je kind dat hij kosteloos kan afkopen vanaf zijn 18e verjaardag.

 • Zekerheid dankzij het gewaarborgde rendement.

 • De kans op een extra rendement dankzij de mogelijke winstdeling.

 • Geen roerende voorheffing op de interesten bij opname na 8 jaar.

MINIMUM BEDRAG

De premiebetaling is volledig vrij. Elke premie moet minimaal 10 euro bedragen.

FISCALITEIT

Met Yongo Moon betaalt je kind geen roerende voorheffing op de interesten, behalve bij een opname gedurende de eerste 8 jaar van het contract. De roerende voorheffing bedraagt 30 % en wordt afgehouden van de roerende inkomsten (zoals deze afkomstig van een rendement). Wat tak 21 betreft, worden de interesten berekend op basis van een fictief rendement van minimaal 4,75 %.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op het kapitaal dat wordt uitgekeerd op de einddatum of bij overlijden.

Bij overlijden zijn successierechten verschuldigd.

Er is een verzekeringstaks van 2 % van toepassing op de gestorte premies.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.

KOSTEN

Instapkosten

Geen instapkosten.

Uitstapkosten

Geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden van de verzekerde.
Het contract kan zonder afkoopvergoeding afgekocht worden vanaf 18 jaar (inbegrepen) van het kind, verzekeringsnemer van het contract.

In geval van afkoop op een ander moment is er een afkoopvergoeding verschuldigd. Deze bedraagt 5 % van de theoretische afkoopwaarde. De afkoopwaarde bedraagt 4 %, 3 %, 2 %, 1 % of 0 % wanneer de afkoop plaatsvindt respectievelijk 5, 4, 3, 2 of 1 jaar voor de einddatum van het contract.

Er is geen vergoeding verschuldigd bij opzegging binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract.

DUUR

Minimumduur: 8 jaar en 1 maand.
De einddatum staat vermeld in het contract en ligt tussen de 18 en 24 jaar van het kind, naargelang je keuze. Bij overlijden van de verzekerde eindigt de verzekering.

RISICO'S

Dit contract wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking als AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringmaatschappij. Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste 100.000 euro gewaarborgd. Voor het resterende bedrag draagt de spaarder het risico om dit geheel of gedeeltelijk te verliezen.

KLACHTEN

Al je vragen kan je in de eerste plaats stellen op het nummer 02/664.03.80 of via yongo@aginsurance.be. Alle klachten over dit product kan je bezorgen aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00 ), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

INFORMATIE

De algemene voorwaarden en de essentiële-informatiedocument zijn beschikbaar op www.yongo.be. Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aankoop van dit product.

GEGEVENS

Yongo is een verzekeringsproduct van AG Insurance nv dat is onderworpen aan het Belgisch recht en desgevallend wordt gecommercialiseerd via je makelaar. – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel – België – RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Yongo Star

Yongo Star

Kies je voor Yongo Star, een tak 23-product van AG Insurance, dan mik je, als wettelijk vertegenwoordiger van je kind, op mogelijk meer rendement. Bij Yongo Star wordt het kapitaal belegd in een levensverzekering gelinkt aan beleggingsfondsen. Het totale spaarbedrag van je kind kan dus schommelen omdat het afhangt van de evolutie van deze fondsen. Deze oplossing houdt dus een risico in dat echter wordt getemperd door een ingebouwd automatisch overdrachtsmechanisme. Met Yongo Star kan je kind, vanaf zijn 18e, projecten op langere termijn financieren, zoals hogere studies, de aankoop van een huis of – wie weet - een huwelijk.

Yongo Star is de beleggingspartner van je kind. Het bedrag dat je opzij zet, is onmiddellijk eigendom van je kind, ook als hij nog minderjarig is. Je kind is immers tegelijkertijd verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven. Deze levensverzekering, onderschreven op naam van je minderjarig kind, laat het toe te investeren tot de voorziene einddatum van het contract, tussen de 18 en de 24 jaar van je kind, naargelang jouw keuze. De opnamen voor zijn 18e worden op een bankrekening op zijn naam gestort en blijven er geblokkeerd tot het kind meerderjarig is. Onderschrijven is mogelijk op voorwaarde dat je kind jonger is dan 14 jaar. Yongo Star voorziet in een waarborg bij leven en een waarborg bij overlijden. Beleggen voor een kind houdt een voordeel in: je hebt tijd! Daarom zou je je een beetje meer risico kunnen veroorloven. Met een belegging zoals Yongo Star, een product van AG Insurance, kies jij, je familie en vrienden resoluut voor een mogelijks hoger rendement. Elke belegging gaat hand in hand met de evolutie van de markt. Het rendement hangt af van de fondsen gekoppeld aan de levensverzekering van je kind: ‘Yongo Neutral Fund’ en ‘Yongo Defensive Fund’. Als de waarde van die fondsen toeneemt, neemt het rendement toe en als ze afneemt, neemt het rendement af. Er is geen kapitaals- noch rendementsgarantie. Het financiële risico wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Er wordt geen winstdeling toegekend door de verzekeringsmaatschappij.

YONGO STAR, DAT BETEKENT:

1.Geen instapkosten en geen uitstapkosten in het geval van overlijden. Eventuele uitstapkosten in het geval van vroegtijdig beëindigen van het contract en een jaarlijkse beheerskost van 1,86% bij een investering in Yongo Neutral Fund of 0,22% bij een investering in het Yongo Defensive Fund (berekend op 30/09/2017). Deze beheerskosten zijn inbegrepen in de waarde van het beleggingsfonds en worden automatisch dagelijks in mindering gebracht. Als u bijvoorbeeld een geldeenheid bezit en de waarde hiervan is € 100 aan het begin van het jaar en een jaar later 105 €, krijgt u een rendement van 5% (en dus een echte winst van € 5 in dit voorbeeld), kosten inbegrepen.
2. Spaargeld op naam van je kind dat hij kosteloos kan afkopen vanaf zijn 18e verjaardag.
3. Een mogelijk hoger rendement.
4. Een risiconiveau dat deels wordt getemperd dankzij een automatisch overdrachtsmechanisme.
5. Een actief beheer van de Yongo-fondsen door specialisten. 6. Geen roerende voorheffing.

Beleggingsbeleid van de fondsen ‘Yongo Neutral Fund’ en ‘Yongo Defensive Fund’

De beleggingsfondsen Yongo streven naar een aantrekkelijk rendement dat overeenstemt met hun risicoklasse. Voor het basisfonds ‘Yongo Neutral Fund’ is de risico-indicator 3. Voor het wachtfonds ‘Yongo Defensive Fund’ is de risico-indicator 2.

Het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ mikt op een optimaal rendement en biedt de klant een neutraal risiconiveau. Hiervoor belegt de fondsbeheerder in wereldwijde aandelen en obligaties waarbij hij het aandelengedeelte beperkt tussen 30% en 60% van zijn activa, en het obligatiegedeelte tussen 30% en 70%. Zo kan de beheerder binnen het fonds het aandelen- en obligatiegedeelte laten variëren naargelang de omstandigheden op de financiële markten. Bovendien kan hij deze beleggingen in aandelen en obligaties aanvullen met alternatieve beleggingen en cash.

Het fonds ‘Yongo Defensive Fund’ mikt op een positief rendement en biedt de klant een beperkt risiconiveau. Hiervoor belegt de fondsbeheerder in wereldwijde obligaties en cash. De voorkeur van de beheerder gaat uit naar obligaties met een beperkte looptijd om zo het risico voor de klant nog meer te beperken. Bovendien kan hij binnen het fonds het obligatie en cashgedeelte laten variëren naargelang de omstandigheden op de financiële markten.

Meer informatie over het beleggingsbeleid van deze twee fondsen is beschikbaar in de respectieve beheerreglementen.

Veiligheidsbuffer: het automatisch overdrachtsmechanisme

Met Yongo Star worden al te grote schokken opgevangen door een automatisch overdrachtsmechanisme. Het kapitaal van je kind wordt in eerste instantie belegd in het fonds ‘Yongo Neutral Fund’. In geval van een daling van meer dan 10% van dat fonds wordt het kapitaal van je kind automatisch overgedragen in een meer defensief fonds, ‘Yongo Defensive Fund’, tot de volgende storm.

 

Wanneer keert de reserve dan terug naar het fonds ‘Yongo Neutral Fund’? Twee voorwaarden!

 • Het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ moet minstens 5% hoger noteren in vergelijking met zijn laagste niveau, sinds het moment waarop de reserve in het defensieve fonds zit.

 • Het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ moet gedurende minstens 10 dagen een verhoging gekend hebben in een afgelopen periode van 15 dagen.

Zit je geld opnieuw in het fonds 'Yongo Neutral Fund’? Dan kan het weer van voor af aan beginnen: naar omhoog, naar beneden, weer omhoog, … De beurzen staan nooit stil. In een slecht scenario kunnen we dus opnieuw een val van 10% meemaken. Maar net zo goed kent het fonds een flinke stijging.

 

Voorbeeld ter illustratie van het automatisch overdrachtsmechanisme

Yongo Star voorbeeld 

Beeld je in dat je na de verjaardag van je kind een verzekering Yongo Star voor hem of haar opent waarop je een bedrag van 100 euro stort.

 1. Die 100 euro komt terecht in het fonds ‘Yongo Neutral Fund’, dat beleggingen in aandelen en obligaties omvat, en wordt omgezet in eenheden van dat fonds. Als we veronderstellen dat het fonds een waarde heeft van 100 euro, dan is dat bedrag van 100 euro een eenheid waard. Om het risico van deze beleggingen te beperken, bevat de verzekering Yongo Star een automatisch overdrachtsmechanisme.  Dankzij dit mechanisme wordt die 100 euro overgedragen van het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ naar een veiliger fonds, het fonds ‘Yongo Defensive Fund’, als het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ 10% is gedaald.

   

 2. Als de waarde van het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ stijgt, dan zal dit niveau vanaf waarvan een automatische overdracht in werking treedt uiteraard ook stijgen. Zo blijft je eventueel verlies altijd beperkt tot 10%. Bijvoorbeeld, als de waarde van het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ na enkele maanden is gestegen van 100 naar 125, dan is je spaargeld 125 euro waard in plaats van 100 euro. Het niveau van de automatische overdracht wordt dan vastgelegd op een waarde van 112,5 van het fonds 'Yongo Neutral Fund’. Je eventueel verlies is dan beperkt tot 12,50 euro (10% van de waarde van je spaargeld).
   

 3. Als de waarde van het fonds Yongo Neutral Fund nadien geleidelijk daalt van 125 naar 120, 115, … tot 112,5 en de waarde van het spaargeld van je kind dus zakt van 125 euro naar 120 euro, 115 euro… tot 112,50 euro, dan wordt het spaargeld overgedragen van het fonds 'Yongo Neutral Fund’ naar een meer defensief fonds, het fonds ‘Yongo Defensive Fund’. 

  Hoewel dit defensief fonds inderdaad ook kan stijgen of dalen, is de grootte van deze bewegingen veel beperkter, wat het risico van je belegging dus vermindert. Noteer dat door de termijn die nodig is voor de uitvoering van de overdracht, de waarde van het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ mogelijks lichtjes verschilt van 112,50 op het ogenblik van de overdracht en dat de daling die de overdracht teweegbracht iets groter of iets kleiner is dan 10%.

   

 4. De resterende 112,50 euro van de belegging van je kind is dus beschermd in het fonds ‘Yongo Defensive Fund’ en kleine stijgingen of dalingen erin blijven mogelijk: 111 euro, 112,70 euro, 112,50 euro, 113 euro… Ondertussen blijven we het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ observeren om de volgende terugval erin te detecteren en op die manier te weten wanneer het tijd is om het spaargeld van je kind te herbeleggen in dit fonds.

  Via twee indicatoren detecteren we dit moment:

  - De eerste indicator is dat het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ een stijging moet gekend hebben gedurende minstens 10 van de laatste 15 dagen;

  - De tweede indicator is dat het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ moet gestegen zijn met minstens 5% in vergelijking met de minimumwaarde bereikt sinds de overdracht van de belegging van je kind naar het defensief fonds. 

  Op het moment van de overdracht bedraagt deze drempel van 5% dus 118,125 (112,5 verhoogd met 5%). Als de waarde van het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ nadien daalt, wordt deze drempel ook aangepast. Als de waarde van dit fonds geleidelijk daalt van 112,5 naar 110, vervolgens naar 105… tot een minimum van 100, dan evolueert de drempel die moet bereikt worden om ernaar terug te kunnen keren ook van 118,125 naar 115,5 vervolgens naar 110,25… tot 105.

 5. Zodra er een nieuwe storm wordt gedetecteerd in het fonds ‘Yongo Neutral Fund’, dankzij de twee indicatoren vermeld in punt 4, wordt het geld van je kind opnieuw herbelegd in dat fonds. Het spaargeld dat 112,50 euro waard was op het moment van de overdracht naar het defensief fonds, is momenteel 114 euro waard dankzij een zeer lichte stijging ervan. Zo kan het spaargeld opnieuw de potentieel hogere rendementen genieten van het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ op lange termijn.

 6. Eens het spaargeld van je kind is teruggekeerd naar het fonds ‘Yongo Neutral Fund’, geniet het uiteraard opnieuw het automatisch overdrachtsmechanisme, wat een eventuele daling van de waarde ervan opnieuw beperkt tot 10%. In ons voorbeeld is de eventuele daling dit keer beperkt tot 11,40 euro (10% van 114 euro).

MINIMUM BEDRAG

De premiebetaling is volledig vrij. Elke premie moet minimaal 10 euro bedragen.

FISCALITEIT

Met Yongo Star betaalt je kind geen roerende voorheffing op het rendement (taks afgehouden op inkomsten uit roerende goederen, zoals deze afkomstig uit een rendement). Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op het kapitaal dat wordt uitgekeerd op de einddatum of bij overlijden. Bij overlijden zijn successierechten verschuldigd. Er is een verzekeringstaks van 2% van toepassing op de gestorte premies. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd.

 

KOSTEN

Instapkosten

Geen instapkosten.

Uitstapkosten

Geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden van de verzekerde.

Het contract kan zonder afkoopvergoeding afgekocht worden vanaf 18 jaar (inbegrepen) van het kind-verzekeringnemer en begunstigde van het contract. 


In geval van afkoop op een ander moment is een afkoopvergoeding van 1% verschuldigd, behalve het laatste jaar (de afkoopvergoeding is het laatste jaar gelijk aan 0 %).


Er is geen vergoeding verschuldigd bij opzegging binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract.

 

Kosten bij overdracht tussen de beleggingsfondsen (tak 23)

Geen kosten voor het automatisch overdrachtsmechanisme.

 

Kosten van het automatisch overdrachtmechanisme

Er worden geen kosten aangerekend voor automatische overdrachten die zich voordoen in het kader van de werking van het automatisch overdrachtsmechanisme.

 

DUUR

Minimumduur: 8 jaar en 1 maand

Einddatum, vermeld in het contract, ligt tussen de 18 en 24 jaar van het kind.

Bij overlijden van de verzekerde eindigt de verzekering.

 

RISICO'S

Volgende risico’s mogen niet uit het oog verloren worden bij een belegging in Yongo Star, een levensverzekering verbonden aan beleggingsfondsen (tak 23):

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financiële risico is te allen tijde ten laste van de verzekeringsnemer. Bijgevolg, na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, kan de eenheidswaarde hoger of lager zijn dan de waarde op het moment van premiebetaling. De verzekeringsnemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.

 • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheerreglement), zal de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd of opgeschort worden.

 • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen: de fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en -politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit ondanks de expertise van de beheerders.

 • Risico verbonden aan het automatisch overdrachtsmechanisme: hoewel dit mechanisme bedoeld is om de negatieve gevolgen van de volatiliteit van de markten te beperken, is het mogelijk dat op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product, het automatisch overdrachtsmechanisme een lager rendement oplevert in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder mechanisme.

KLACHTEN

Voor al je vragen kan je in de eerste plaats terecht bij ons op het nummer 02/664.03.80 of via Yongo@aginsurance.be. Alle klachten m.b.t. dit product kan je overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00 ), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Indien de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan je het geschil voorleggen aan de Ombudsman van verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

INFORMATIE

De algemene voorwaarden, de wettelijke infofiche en het beheersreglement van elk fonds zijn beschikbaar op www.yongo.be en de eenheidswaarden kunnen geconsulteerd worden op de website www.aginsurance.be. Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aankoop van het financieel product.

GEGEVENS

Yongo is een verzekeringsproduct onderworpen aan het Belgisch recht en ontwikkeld door AG Insurance nv en desgevallend gecommercialiseerd via je makelaar. – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - België - RPR Brussel –- BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Algemene informatie
De algemene voorwaarden, de essentiële informatiedocumenten en de beheersreglementen zijn gratis beschikbaar op www.yongo.be, waar je ook altijd een offerte met premieberekening kan aanvragen. Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aankoop van het financieel product.

Klachten
Alle klachten over dit product kan je bezorgen aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Gegevens van de verzekeraar
AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be - Tel. +32(0)2 664 81 11, Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Informatie van toepassing op 8/11/2018

Klantendienst +32 (0)2 664 03 80
Wij zijn beschikbaar
Ma-Vr : van 08u tot 18u

Contact Faq