Yongo, zoveel meer dan een spaarrekening

De interest op een klassieke spaarrekening staat op een historisch dieptepunt. Wanneer je bij de geboorte van je kind start met € 100, zal jouw rendement slechts € 2,67 bedragen na 24 jaar. 

Het is moeilijk de toekomst van je kind voor te bereiden met zo een zwak rendement.

Om te vermijden dat jouw spaargeld blijft stilstaan, kan je beter kiezen voor Yongo Moon of Yongo star en zo mogelijk genieten van een superieur rendement.

Waarop wacht u nog?

De vermelde simulatie houdt rekening met alle kosten en taksen op deze producten, met inbegrip van de premietaks van 2 % die van toepassing is op Yongo Moon en Yongo Star. In de simulatie staat dus het netto beschikbare kapitaal vermeld. Het fiscaal stelsel waarmee rekening werd gehouden, is het stelsel dat van toepassing is op natuurlijke personen die in België verblijven.

Deze simulatie is gebaseerd op de volgende gegevens:

Voor de bankrekening is de simulatie gebaseerd op een jaarlijks nettorendement van 0,11 %. Dit is het wettelijk minimum dat momenteel van toepassing is (basisrentevoet en getrouwheidspremie inbegrepen).

* Voor Yongo Moon is de simulatie gebaseerd op de gewaarborgde rentevoet van 0,50 % die momenteel van kracht is op de gestorte premies en dit tot de einddatum van het contract. Deze gewaarborgde interestvoet kan verhoogd worden met een variabele winstdeling die niet is gegarandeerd. Deze kan jaarlijks toegekend worden naargelang de economische conjunctuur en de resultaten van AG Insurance. De brutorendementen van 2 % in 2017, 2% in 2018 en 1,80 % in 2019 zijn samengesteld uit de technische rentevoet van 0,50 % en een winstdeling. Het gaat om rendementen uit het verleden. Die vormen geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement.

** Voor Yongo Star is de simulatie gebaseerd op het tussenscenario van het fonds ‘Yongo Neutral Fund’ dat vermeld staat in het essentiële informatiedocument van Yongo Star. Yongo Star is een belegging: het verkregen rendement is afhankelijk van de ermee verbonden fondsen en kan stijgen als de waarde van de fondsen stijgt of dalen als de waarde van de fondsen daalt. Er is geen kapitaalswaarborg en ook geen rendementswaarborg.

*** De verzekeringsnemer draagt het financieel risico volledig. Dit risico wordt wel afgezwakt dankzij een automatisch overdrachtsmechanisme. Voorspellingen over het toekomstige rendement vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Deze simulatie is louter informatief en verbindt ons tot niets. De simulatie wordt opgemaakt op basis van parameters die kunnen veranderen. De cijfergegevens zijn louter informatief en niet gewaarborgd. De informatie die wordt gecommuniceerd in deze simulatie kan nooit beschouwd worden als advies. Het zijn slechts eenvoudige schattingen en elementen die de gebruiker kunnen helpen om een inschatting te maken.

AG Insurance is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit lacunes, vergissingen, informaticaproblemen, of elke andere oorzaak die de informatie geleverd in het kader van deze simulatie zou kunnen veranderen, behalve in het geval van zware of opzettelijke fout zoals bepaald in de wetgeving die van toepassing is.

De persoonlijke gegevens die u invoert, worden enkel gebruikt in het kader van deze simulatie en worden niet verwerkt voor commerciële doeleinden. U bent nog niet verzekerd na deze simulatie. De simulatie verbindt de verzekeringnemer en AG Insurance niet tot het sluiten van het contract.