6 verschillen tussen een spaarrekening en spaarverzekering

Silke De Valck
Silke De Valck
Tax & Legal Experte Yongo

Sparen met een spaarrekening kent iedereen. Maar wist je dat je ook kan sparen voor je kind met een spaarverzekering van tak 21? Yongo Moon van AG is zo’n spaarverzekering. We overlopen de belangrijkste verschillen tussen spaarrekening en spaarverzekering, zodat je beter kan bepalen welke formule het best bij jou en je kind past. 

1. Winstdeling

Brutorendement Yongo Moon
Rendementen uit het verleden. Dit is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement.

Bij een spaarverzekering kan de verzekeraar elk jaar een winstdeling toekennen, bovenop het gewaarborgde rendement. Dat is echter geen wettelijke of contractuele verplichting. De winstdeling is dus niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Bij een spaarrekening krijg je geen winstdeling.

2. Premietaks

Bij een spaarverzekering gaat er van elke storting die je doet 2 % premietaks naar de Belgische Staat. Stort je € 1.000, dan gaat daarvan € 20 premietaks naar de Belgische Staat. Stort je € 50, dan is het € 1 premietaks.

Bij een spaarrekening betaal je geen premietaks.

3. Gewaarborgd rendement

Bij een spaarverzekering krijg je een gewaarborgd rendement gedurende de volledige looptijd van het contract. Met Yongo Moon is dat 0,50 %. Stort je vandaag € 100 en loopt je contract gedurende 18 jaar, dan krijg je 18 jaar lang 0,50 % op die € 100. De rentevoet kan in de toekomst wel wijzigen, maar zal dan enkel gelden op de stortingen die vanaf dan gedaan worden.

Bij een gereglementeerde spaarrekening krijg je een basisrente en getrouwheidsrente, die samen minstens 0,11 % moeten bedragen. Bij een niet-gereglementeerde spaarrekening is er geen getrouwheidspremie en geen minimale basisrente. In beide gevallen wordt het jaarlijkse rendement bepaald door de rentevoet die in voege is, en dat op het volledige kapitaal. Je bent dus nooit zeker hoeveel een storting uiteindelijk zal opbrengen, want de rentevoet kan in de toekomst wijzigen.

4. Roerende voorheffing

Bij een spaarverzekering betaal je geen roerende voorheffing op de intresten, op voorwaarde dat je het geld minstens 8 jaar laat staan. Bij een opname in de eerste 8 jaar, bedraagt de roerende voorheffing 30 %, berekend op basis van een fictief rendement van minimaal 4,75 %.

Bij een spaarrekening betaal je 15 % roerende voorheffing vanaf het moment dat je minstens € 980 intresten ontvangt.

5. Looptijd

Om te vermijden dat je roerende voorheffing moet betalen, is de looptijd van een spaarverzekering minstens 8 jaar en 1 maand. Daarom kan je Yongo Moon niet meer onderschrijven als je kind 16 jaar is of ouder. Je kan immers maximaal sparen tot je kind 24 jaar is en dan zou je dus roerende voorheffing moeten betalen.

Bij een spaarrekening wordt er geen minimumlooptijd bepaald en kan je op elk moment aan het geld, tenzij de spaarrekening op naam van je kind staat. Dan blijft het geld geblokkeerd tot je kind 18 jaar is.

6. Kosten

Bij de spaarverzekering Yongo Moon zijn er geen beheerskosten en instapkosten. Er zijn enkel uitstapkosten als je het geld zou afkopen vóór je kind 18 jaar is.

Bij een gereglementeerde spaarrekening betaal je geen kosten.

Indien je dit artikel interessant vond, bekijk dan zeker wat Yongo voor jou kan betekenen:

Dit moet je ook weten
Deze reclame betreft Yongo Moon, een tak 21-levensverzekering, die voorziet in een waarborg leven en overlijden en die wordt onderschreven op naam van een minderjarig kind dat zowel de verzekeringsnemer, verzekerde als begunstigde bij leven is. Deze verzekering is ontwikkeld door AG, wordt mogelijks door je tussenpersoon bemiddeld en is onderworpen aan het Belgisch recht. Ze is bedoeld voor spaarders die een som willen sparen met een bescherming van de belegde kapitaal bij leven en bij overlijden na aftrek van eventuele inhoudingen.

Brutorendement

Deze verzekering voorziet in een gewaarborgd rendement dat afhangt van de gewaarborgde technische interestvoet die in voege is bij ontvangst van de premie (vandaag 0,50 %), aangevuld met een eventuele winstdeling die niet gegarandeerd is en die elk jaar kan wijzigen. De wijziging van de geldende rentevoet wordt aan de klant gecommuniceerd via het platform van Yongo. De kosten en taksen hieronder vermeld, zijn niet inbegrepen in dit rendement.

Fiscaliteit
Een premietaks van 2 % is van toepassing op de gestorte premies. Een roerende voorheffing van 30 % wordt alleen maar afgehouden bij afkoop tijdens de eerste 8 jaren van het contract en wordt berekend op basis van een fictief rendement van minimaal 4,75 %.
Bij overlijden van de verzekeringnemer (het kind) kunnen successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.

Kosten
Er zijn geen instapkosten en geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden van de verzekerde. Bij afkoop op een ander moment is er een afkoopvergoeding verschuldigd. Die bedraagt 5 % van de theoretische afkoopwaarde. De afkoopvergoeding bedraagt 4 %, 3 %, 2 %, 1 % of 0 % wanneer de afkoop plaatsvindt respectievelijk 5, 4, 3, 2 of 1 jaar voor de einddatum van het contract. Er is geen afkoopvergoeding verschuldigd vanaf het moment dat de verzekeringsnemer 18 jaar is geworden. Bij opzegging binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract is er ook geen vergoeding verschuldigd. De beheerskosten zijn ten laste van de verzekeringsnemer en bedragen maximaal 0,50 % per jaar. Op dit moment worden er geen beheerskosten aangerekend.

Risico
Dit contract wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking als AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringmaatschappij. Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste 100.000 euro gewaarborgd. Voor het resterende bedrag draagt de spaarder het risico om dit geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Duur
De minimale duurtijd van het contract is 8 jaar en 1 maand en de einddatum ligt tussen de 18 en 24 jaar van de verzekeringsnemer. De verzekeringsnemer bepaalt zelf wanneer hij/zij het opgebouwde bedrag opneemt..

Minimale premie
10 euro

Informatie
Vóór de onderschrijving van het product is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en het essentiële-informatiedocument over verzekeringsproducten door te nemen, gratis beschikbaar op www.yongo.be.

Klachten
Alle klachten over dit product kan je bezorgen aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00 ), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Gegevens van de verzekeraar
AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel – België - BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Informatie van toepassing op 16 oktober 2020.

Je kan ons bereiken

van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Momenteel zijn we niet beschikbaar

Je kan ons bereiken van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur